Kjøpsbetingelser

1. Priser

Alle oppgitte priser er eks. mva. Vi forbeholder oss retten til endring av tilbud og priser dersom våre innkjøpsbetingelser, valutakuser, avgifter og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll endres. Vi tar forbehold om trykkfeil i pristilbud og nettstedspriser.

2. Bestilling

Bestillingen anses som bindene når den blir registrert i vårt ordresystem. Restaurantpartner AS vil sende ut en ordrebekreftelse pr e-post med nødvendig informasjon. Det er viktig at ordrebekreftelsen leses grundig, eventuelle avvik må gis beskjed om umiddelbart. Er kunden privatkunde er det kun mulig å gjennomføre kjøp ved forhåndsbetaling av faktura.

3. Levering

Varen sendes for kjøpers regning og risiko. Levering skjer fra vårt lager om ikke annet er avtalt. Selger står fritt til å velge transportmåte hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Normalt sendes våre varer med vår partner Tollpost Globe til rimeligst mulig kostnad for kjøper. Se fraktpriser. Kjøperen er forpliktet til å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt. Kjøper skal undersøke om leveranser er i henhold til bestillingen ved levering. Utsettes leveringen grunnet forhold hos kjøperen, kan selger besørge lagring av varene for kjøpers regning og risiko. Kjøper plikter å motta salgsgjenstanden til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Ved eventuelle transportskader skal dette meldes oss innen 6 virkedager fra utleveringsdato.

4. Betalingsbetingelser

Etter avtale, normalt netto pr 10 dager. Ved delte leveranser blir det til en hver tid leverte varer og tjenester fakturert. Etter forfall beregnes 1,5 % renter per påbegynt måned. Utsettes leveransen på kjøperens anmodning, forfaller betalingen i henhold til ordrebekreftelsen. Fakturagebyr à 60,-eks mva kommer i tillegg pr. faktura.

5. Leiekontrakt

Leiekontrakt skal signeres av begge parter ved alle avtaler om leie av systemer levert av Restaurantpartner AS.

6. Installasjon

Eventuell montering, installering og i gang kjøring skjer for kjøperens regning. Feilmontering av varer som fører til skader på person eller utstyr kan ikke selger belastes. Det er kjøpers plikt til å påse at varen ikke har synlige mangler eller feil før montering.


7. Annullering/retur

Ønsker kjøperen å annullere bekreftet ordre av standardprodukter, belastes 20 % av kjøpesummen. På spesialleveranser godtas ingen annullasjon. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandør og kjøperen belastes med minst 20% av kjøpesummen. Dersom leveransen avviker fra ordrebekreftelsen, må reklamasjonen skje skriftlig innen 14 dager. Alle produkter sendes til Restaurantpartner AS eller den vi utpeker, for reparasjon. I noen tilfeller kan kunde få nytt produkt omgående, dette skal avklares med Restaurantpartner AS på forhånd. Send oss reklamasjonsrapport pr e-post / faks på forhånd ved alle reklamasjoner. Defekte produkter skal så sendes til Restaurantpartner AS og kunde vil motta kreditnota / nytt produkt. Noen produkter skrotes, dette avgjøres mot feil på produkt. Dekkes reklamasjonen av Restaurantpartner AS, dekkes også omkostninger til frakt fra forhandler til oss etter standard satser. Om produktet har feil som kan tilbakeføres til kunde, må kunde dekke frakt begge veier og reparasjonsomkostninger. Om produktet ikke er lønnsomt å reparere, eller det er en vesentlig kostnad for kunde, skal kunde bli informert om dette før en reparasjon forekommer. Forhandler plikter å gjøre en kunde oppmerksom på disse rutinene vedrørende en service på et produkt. Betingelsene våre anes som godtatt når bestilling gjennomføres.

8. Garanti og reklamasjon

Ved reklamasjon/garanti skal alltid salgskvittering medlegges. Reklamasjonsrapport må fylles ut og sendes oss til godkjenning før reparasjon påbegynnes om ikke annet er avtalt. Kjøper, forhandler eller bedrift, gis ett års garanti på material- produksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner. På servicearbeider og reservedeler gis 3 mnd. Garanti, dersom ikke annet er angitt. I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering. Alt garantiarbeid skal foretas av selgeren eller den han utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien.

9. Salgspant

Restaurantpartner AS har salgspant i varer som sikkerhet for kravet på salgssummen med tillegg i renter og omkostninger.

10. Force majeure

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forholdet som ligger utenfor leverandørens kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, krig, spenningsvariasjoner, krigshandlinger, terrorangrep, streik, lockout, brann, naturkatastrofer, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelse fra leverandøren.